Home

Seminární práce internetové zdroje

Seminární práce obvykle nevisí ve vzduchoprázdnu, ale využívá informace, argumenty nebo názory získané z dalších zdrojů. Dobrá práce s odkazy na literaturu a citacemi je nejen klíčovou součástí autorské etiky a formálních publikačních zásad, ale dokonce nám ji ukládá i zákon Vytváření bibliografických citací u vysokoškolské kvalifikační práce skýtá nejednu nástrahu. K nim patří zejména citace z internetu, v kterých se dělá snad nejvíce chyb. Jak tedy citovat webovou stránku? Přinášíme vám návod, jak správně citovat elektronické zdroje podle mezinárodní normy Informační zdroje Každý den se v rámci počítačových technologií setkáváme s mnoha informačními zdroji. Co je to musí do práce zapojit přibližně desítku superserverů. Vyhledávací robot (slídil - crawler), který prochází různé světové internetové stránky, prochází odkazy z nich a uklád

Internetové zdroje. V rostoucí míře studenti při zpracování seminární práce využívají i internetové zdroje institucí zabývajících se související problematikou. Pro výchozí orientaci Seminární práce by měla být vyvážena mezi částmi 2 a 3, větší váha nicméně obvykle připad Nevíte, kde najít kvalitní zdroje k vypracování Vaší práce? Nemůžete najít dostatek zdrojů a informací k tvorbě práce? Nemáte čas se probírat velkým množstvím zdrojů? Potřebujete vytvořit seznam kvalitní literatury k Vašemu tématu? Nevíte, jak má seznam literatury vypadat, a které údaje nesmí při názvu knihy chybět

Jak správně citovat - Seminarky

citace jako poznámky pod čarou a zároveň v celkovém soupisu na konci práce. Obvyklé označení stránky s citacemi je: Literatura, Soupis bibliografických citací nebo Použité zdroje (zahrnuje všechny typy dokumentů včetně elektronických). Citace se řadí abecedně (nejprve názvy s číslem na začátku, poté písmena) Pokud je do práce vložen obrázek, graf, tabulka nebo je použita část z Vaší již publikované práce, musí být vždy uveden zdroj. V případě, že by v práci byla uvedena všeobecně známa informace, citace v bakalářské práci nemusí být použita alternativní zdroje a na závěr bude autorský tým srovnávat klady a zápory jednotlivých skupin a zhodnotí situaci v ČR a ostatních státech Evroé unie.1 Z formálního hlediska by měla být seminární práce, především kvůli přehlednosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Založení a rozvoj malého podniku Vedoucí bakalářské práce: Autorka práce: Ing. Dagmar Bednářová, CSc. Tereza Pavelcová 2012 . Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Založení a rozvoj malého podniku 7.2 Internetové zdroje. Trápí Vás diplomka? Lámete si hlavu nad tím, jak jednoduše a rychle vytvořit Seznam použitých zdrojů ve Wordu? Tak tedy Seznam použitých zdrojů ,bibliografie, tj. citovaná literatura (knihy, periodika, časopisy, normy, akademické práce aj.) a elektronické zdroje (online) je součástí každé DP/BP či seminární práce a patří na konec dokumentu

Seminární práce funguje jako příprava na psaní práce závěrečné (bakalářské, diplomové). Máte-li zadáno téma seminární práce, jako první je vhodné si obstarat zdroje - knihy, časopisy, internetové zdroje aj. Ani pro seminární práci se však nehodí využívat wikipedie či zprávy z bulváru apod Kritéria hodnocení seminární práce 1. Úplnost práce vzhledem ke stanovenému cíli 2. Úroveň zpracování - rozsah, odborná správnost, přehlednost, využitelnost 3. Jazyková správnost a srozumitelnost 4. Autorské prvky 5. Citace a odkazy 6. Využité zdroje Užitečné odkazy www.soc.c

Jedna práce - jedno písmo - vyhoď červenou. Úvod, závěr a seznam literatury se nečíslují. Seznam literatury je uveden v obsahu. Na konci práce je lepší nepoužívat u něj odrážky, ale použít číslovaný seznam. Internetové zdroje v něm jsou uvedeny špatně. Úvod je velmi stručný Internetové zdroje. V rostoucí míře studenti při zpracování seminární práce využívají i internetové zdroje institucí zabývajících se související problematikou. Pro výchozí orientaci slouží např. Seminární práce by měla být vyvážena mezi částmi 2 a 3, větší váha nicméně obvykle připad Nejčastěji tento článek využijí vysokoškoláci při psaní svých bakalářských a diplomových prací, ovšem na své si přijdou i autoři jiných odborných textů.Kvalitní zpracování bibliografických citací a zdrojů je totiž velmi důležitá část vaší práce

uvedena v seznamu pouţité literatury na konci práce. V praktické þásti jsou zdrojem informací především oficiální webové stránky podniku, interní materiály organizace, informace od ředitele a provozního manaţera firmy a také internetové zdroje týkající se tématu práce Ocitujte knihu, článek, web a další dle nové normy ČSN ISO 690. Zadejte údaje o dokumentu a systém za vás vytvoří správnou citaci. Citace si uložte a vyexportujte pro Word nebo v PDF A přesto říci životu ano - Viktor Emanuel Frankl - seminární práce Analýza švédského modelu sociálního státu a uplatnění v ČR České hudební festivaly - seminární práce Smyslem závěrečná práce tak není oslovit či poučit širokou veřejnost nebo změnit svět k lepšímu, jak se někdy studenti domnívají. Pokud ale závě-rečná práce kromě výše uvedených cílů přinese něco navíc, je to samozřejmě jen dobře, ovšem nikdy by tomu tak nemělo být na úkor cílů primárníc nám. W. Churchilla 1938/4 130 67 Praha 3 - Žižkov IČO: 61384399 DIČ: CZ6138439

Bakalá řská práce Analýza sou časných činností Ú řadu práce ČR je zam ěřena na trh práce, politiku zam ěstnanosti, seznamuje s pojmem nezam ěstnanost, udává p řehled o nezam ěstnanosti v České republice a charakterizuje Ú řad práce České republiky a jeh seminární práce. Internetové zdroje..... 5. 1 Úvod V dnešním tržním hospodářství má marketing svůj nepopiratelný význam. Jde o velmi tvůrčí (jak využít disponibilní zdroje a marketingové nástroje). 1. 2 Marketingový výzku Formální a obsahové náležitosti seminární práce z dějepisného semináře 1) Rozsah - 8-10 normostran textu 2) Závazná grafická úprava - max. ï ì řádků/strana, na řádku max. ò ì znaků (tj. max. í ô ì znaků/strana) - řádkování , - velikost písma í î - členění do odstavců - zarovnat do blok Vzor titulní strany seminární práce naleznete v samostatném souboru. Z důvodu sjednocení titulních stran seminárních prací je vhodné použít bezpatkové písmo (Arial). Titulní strana musí obsahovat: • hlavičku školy, • název práce, • typ práce (seminární), • jméno autora, • jméno konzultanta, • rok.

Jak správně citovat elektronické zdroje - StudentMa

 1. ární práce V této kapitole se dovíte, proč je zpracování se
 2. árky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou založení podniku.Jako součást zakladatelského rozpočtu charakterizuje rozpočet potřebného kapitálu. Definuje zdroje kapitálu, rozpočet nákladů, i výnosů
 3. Jádro práce - Zdroje. Taky poměrně jasné, uvádíme pro úplnost, že v každé práci (a to nejen tištěné, ale i například v prezentaci) je nutné uvádět veškeré zdroje, protože ač neúmyslně, bez zdrojů se jedná o kopírování cizí práce
 4. Jak citovat internetové zdroje a kam bibliografické odkazy v textu umístit. Bibliografický údaj elektronických informačních pramenů musí obsahovat tyto údaje: Primární odpovědnost. Název [druh nosiče]. Vydání. Místo vydání : vydavatel, datum vydání. Datum aktualizace/revize [datum citování] <dostupnost a přístup>
 5. diplomové práce. archiválie. rozhovory. zákony. příklady citování harvardský styl (jméno-datum) knihy. časopisy. sborníky. články v časopisech. příspěvky ve sbornících. příspěvky v monografiích - kapitoly. elektronické zdroje - citace webu. Elektronické informační zdroje
 6. práce). Zdroje literatury jsou uváděny v souladu s citačními zásadami (více v další části práce). Někdy jsou zdroje děleny na knižní a internetové, nebo na zdroje textu a zdroje obrázků, ale není to nutné (záleží na zadavateli práce)

Závěrečná práce není beletrie, esej, ani seminární práce. Je to vědecká práce, kterou píšeme jasným a jednoduchým slohem, bez zbytečných barvitých přívlastků, eufémismů Internetové zdroje často nemají vědecký charakter, zdaleka nejsou úplné a v mnoha případech jsou nepřesné nebo zcela nesprávné. Proto je. Texty a zdroje jsou v seznamu řazeny abecedně podle příjmení autorů, v případě více zdrojů od stejného autora sestupně podle roku vydání. Jde-li o práce jednoho autora vydané v jednom roce, řadí se abecedně podle prvního slova názvu práce a u roku se označí písmeny a, b, c atd. (např. Jeleček 1996a)

Přebíráte-li do své práce text z nějakého cizojazyčného zdroje a chcete jej převzít doslovně (tj. citovat přímo ten text, který se snažíte doslova přeložit), pak tento převzatý a přeložený text uvedete v uvozovkách, kurzívou a připojíte poznámku, že jde o Váš vlastní překlad (např. za tu přímou citaci a. Seminární a jiné práce zpracovávají studenti ve všech ročnících znění včetně odkazů na další zdroje. Jednotlivé obrazovky, které se postupně objevují, ukazují obr. 4 a obr. 5. Uvádíme zde některé internetové adresy, kde lze načerpat řad Využijte naše služby a zjistíte, že zpracování seminární, bakalářské práce nebo diplomky může jít snadno, bez starostí a stresu, na profesionální úrovni.V případě Vašeho zájmu Vám zašleme zdarma ukázku, další informace naleznete v sekci ceník.Naše společnost Vám garantuje diskrétnost, vysokou kvalitu, profesionalitu a originalitu Co na to vedoucí práce? Jinak doporučím klasickou knihovnu. doplněno 03.11.16 19:02: K seminární práci by Vám měl sdělit své požadavky ten, kdo Vám ji zadával. Nerozumím odmítání knihoven, internetové zdroje nemusí vždy být spolehlivé

PPT - Úvod do problematiky psaní odborného textu

Zdroje SeminarkyZa

 1. ární práce do předmětu Ekonomika veřejného sektoru. Téma: Justice: Soudnictví včetně ústavního soudu. Odevzdáno: 31.12.2009 Vypracovala: Eva Nedorostková. Obsah. 1 Úvod 3. 2 Podstata justice 4. 3 Složky justice 5. 3.1 Složky spadající pod Ministerstvo spravedlnosti ČR
 2. ární práci vypracoval/a samostatně a použil/a jsem pouze. podklady (literaturu, internetové zdroje atd.) uvedené v seznamu použitých zdrojů. Poděkování. Děkuji mému strýci Vítu Pokornému za obětavou pomoc a podnětné připomínky, které mi během práce poskytoval/a. OBSAH. Úvo
 3. ární práci se pokusíme přiblížit čtenáři možnosti využití celosvětové internetové sítě jako zdroje informací týkajících se globálních problémů. Tématem naší se

Není ovšem náhoda, že ony materiály jsou připraveny k okamžitému odevzdání. Některé weby se dokonce ani nepokoušejí nic maskovat a rovnou slibují hotové seminární, absolventské i dizertační práce. Internetové stránky, které zpracovávají studentské zakázky, se nejčastěji věnují právě seminárkám 6 Zdroje. 6.1 Internetové zdroje. 6.2 Seznam literatury . Úvod. V seminární práci na téma Zénon z Eleje se zaměřím zprvu na život, poté hlavně na teorie tohoto vědce. Jedním z důvodů výběru tématu jsou nepochybně teorie a paradoxy, kterými Zénon popírá pohyb Seminární práce je první útvar odborného stylu, se kterým se setkávají studenti zpravidla na středních školách. Jedná se o text, který by měl prokázat, že si pisatel osvojil základní pravidla odborného stylu, práci s literaturou, citační normy a citační etiku. Seminární práce zároveň učí prosadit vlastní přístup k danému tématu (byť v omezené míře) a. Prohlašuji, že jsem seminární práci na téma Osudy rodiny Neumannů na pozadí antisemitského Kralua, zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, jsou citovány v poznámkách pod čarou a uvedeny v seznamu použité literatury. V Černuci dne 8. 2. 201 Důležité je také vzít v úvahu o jaký typ zdroje shodného textu se jedná, může se jednat např. o internetové zdroje včetně textů samotného autora práce. V případě odhalení plagiátu se řiďte Opatřením děkana č. 2/2010

Seznam literatury a jeho uspořádání — SeminárkyBezPráce

 1. ární práce Jméno: kritérium O 1 2 3 TÉMA. TYPOGRAFIE KOMPOZICE. STYLISTIKA. JAZYKOVÁ SPRÁVNOST BIBLIOGRAFICKÉ.
 2. ární práce Se
 3. ární práce je prokázat schopnost hlubšího zpracování problematiky daného p ředm ětu, a to Internetové zdroje Při zpracování se
 4. ární práce - Teorie práva - Svéprávnost. Se
 5. ární práce, která splní výše uvedené podmínky
 6. ární práce. DOCX. Stáhnout kompletní materiál zdarma (3,52 MB) Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX
 7. ární práce - Řešení sporů z doménových jmen (2006) Vytvoření webového obchodu www.shopden.com Doménová problematika. Kupka, P. Doménová jména a nabízení právních služeb na Internetu.Právní zpravodaj, 2003, č. 12, s 9. Pelikánová, R. Poslední vývoj úpravy doménových jmen v zahraničí. Průmyslové vlastnictví, 2000, č. 5-6

Definice podle Wikipedie. Wikipedie uvádí, že seminární práce (hovorově též seminárka) je typ školní práce, kterou zhotovují studenti na školách (vysoké, vyšší odborné, střední či jiné), a to buď samostatně (samostatná práce), nebo v určitých skupinách (skupinová práce), například ve dvojicích Seminární a jiné práce Úvod. Seminární a jiné práce. Kazuisitka drogově závislé dívky. Agathky svět. POUŽITÁ LITERATURA A INTERNETOVÉ ZDROJE . MATOUŠEK, Oldřich. Sociální služby. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-310-9 Internetové zdroje pro předmět český jazyk a literatura (ČJL) - rozšíření Cíle analýza internetových zdrojů pro předmět český jazyk a literatura, práce s konkrétními internetovými zdroji. Průvodce studiem V této kapitole navážeme na výuku v prezenční části, při níž jsme se seznámili s Studijní materiál Jaroslav Seifert - seminární práce už se na Tebe teší v rubrice Literatura, Seminární práce, Spisovatelé. Nenech ho čekat dlouho :-)

Doporučení pro psaní seminárních, bakalářských a

Citují se nejen tištěné publikace, ale i internetové zdroje, média a různé druhy elektronické komunikace atd. Hodnotu práce zvyšuje užití hodnověrných a odborných zdrojů. Autor práce by však měl myslet na to, že uvedením internetového zdroje se vystavuje riziku neexistence tohoto zdroje v době kontroly relevance jeho práce Metodologie odborné práce Úvod: Předm ět je ur čen student ům k osvojení si zásad odborné práce, vstupu do sv ěta odborné literatury, metod výb ěru témat a metod odborné práce, práce s literaturou a prameny a dalšími heuristickými materiály a informa čními zdroji. Seznámí se se zp ůsoby citování Seminární práce se mi zpracovávala velmi dobře, jelikož jsem našla mnoho materiálů k psaní seminární práce. Chtěla bych se do této krásné země podívat, protože je tam velice krásná příroda. Praha 2013 Portugalsko - turistický průvodce, nakladatelství JOTA, 2007, 1. vydání Internetové zdroje: www.wikipedie.cz. Přípona.docx: Typ seminární práce: Stažené 0 x: Velikost 0,1 MB: Jazyk český: ID projektu 10044: Poslední úprava 03.04.2017: Zobrazeno 310 x: Autor: kung Seminární práce — Lipidy 8.1 Internetové zdroje:.....22 8.2 Literatura:.....22 1 Úvod Lipidy tvoří různorodá skupina organických látek: kromě esterů vyšších karboxylových (mastných) kyselin a složených lipidů (glykolipidy, fosfolipidy) mezi ně řadíme také podle.

Citace bakalářské práce SeminarkyZa

Tyto zdroje se vyznačují především svojí uceleností a jednotností poskytovaných informací. Mezi základní zdroje vysokých škol patří seminární práce, diplomové a bakalářské práce, skripta a ostatní publikace vysokých škol. Zdroje vysokých škol uvádím v Příloha č. 4 Zdroje vysokých škol Internetové zdroje nejsou považovány za plnohodnotné a relevantní zdroje a nenahrazují literaturu. požadavky k udělení zápočtu Zápočet bude udělen výhradně na základě odevzdané seminární práce, která splní výše uvedené podmínky. Podmínkou k udělení zápočtu je min. trojí prezentace, a to ve fázi

mil. Kč. Patří sem vše, co patří do povinného ručení OPTIMAL (u Mobility jsou dvojnásobné limity) a dále střet vozidla se zvířetem, náhradní vozidlo po dobu 5 dní (1000kč/den), přímá likvidace a první škoda bez vlivu na bonus Cílem mé seminární práce je představit vybranou firmu, její výrobky a následně aplikovat marketingový mix tzn. 4P (produkt, cena, distribuce a propagace) na vybraném produktu Nutella. Nejprve se zaměřím na teoretickou část, kde se budu věnovat jednotlivým prvkům marketingového mixu

 • Přijímačky v pohodě matematika výsledky.
 • Rockové koncerty praha 2019.
 • Hakr magic line 400 recenze.
 • Srha laločnatá.
 • Církevní pozdravy.
 • Tzb schodiste.
 • Mamma mia movie.
 • Nike air max 1 panske.
 • Ophthalmo septonex kočka.
 • Www directferries cz.
 • Co je to hovínko.
 • Rohatina bazar.
 • Písničky akordy nohavica.
 • Kondenzace chromozomů.
 • Nurofen.
 • Povrchová úprava dřevěné podlahy.
 • Klasická fotografie kniha.
 • Tuifly wiki.
 • Dyje mapa.
 • Hubnutí měření.
 • Tvářenka peach.
 • Lps domečky na prodej bazar.
 • Moucha délka života.
 • Ultrazvuk ledvin.
 • Ladislav křížek vzdálená.
 • Days gone figurka.
 • Sekerka.
 • Přímá linka rudy linka.
 • Epeus.
 • Px photoshop.
 • Iphone mms o2.
 • Excel vložení více prázdných řádků.
 • Pěstování zázvoru video.
 • Tenerife dovolená diskuse.
 • Správce franských králů.
 • Filtry na instastories.
 • Brniště pouť 2019.
 • Lepenková trubka.
 • Fler jarmark brno 2019.
 • Tommy lee jones filmografie.
 • Ochrnutí po piercingu.